Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης. Η είσοδος και η περιήγηση στις ιστοσελίδες του cavo-yachting.com (εφεξής «Ιστότοπος») και η χρήση τους θεωρείται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Αυτοί οι όροι χρήσης υπόκεινται σε αλλαγές, επομένως συνιστάται να τους ενημερώνετε κάθε φορά που επισκέπτεστε τον Ιστότοπο.

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: Οι Ιστοσελίδες περιέχουν πληροφορίες για τη δραστηριότητα του cavo-yachting.com, των εργαζομένων, των επιχειρηματικών συνεργατών, των πελατών και των προϊόντων που διανέμει στην ελληνική αγορά. Το cavo-yachting.com δεν υποχρεούται να διατηρεί τις Ιστοσελίδες και μπορεί να τερματίσει τη λειτουργία τους ή να τις τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή. Η πρόσβαση στις Ιστοσελίδες ενδέχεται να μην είναι πάντα δυνατή λόγω της τροποποίησης ή της αναβάθμισής τους.
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Αν και διενεργεί συνεχώς ελέγχους για την ακεραιότητα των Ιστοσελίδων, το cavo-yachting.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι απαλλαγμένες από κάθε είδους ψηφιακούς ιούς ή άλλου είδους αρχεία με καταστροφικές ιδιότητες. Ο χρήστης πρέπει να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να χρησιμοποιεί τα απαραίτητα συστήματα προστασίας (όπως προγράμματα από ψηφιακούς ιούς, τείχη προστασίας κ.λπ.) για να διασφαλίσει ότι η χρήση και η περιήγηση στις Ιστοσελίδες δεν θα προκαλέσει μόλυνση του υπολογιστή του από παρόμοια είδη αρχείων. Το cavo-yachting.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης στις Ιστοσελίδες ή στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές.
 • ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Το cavo-yachting.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαληθεύσει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στις Ιστοσελίδες. Το cavo-yachting.com δεν παρέχει καμία εγγύηση ή αξίωση σχετικά με το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, όπως, ενδεικτικά, ότι είναι επίκαιρο, ακριβές, πλήρες ή κατάλληλο για συγκεκριμένο σκοπό ή ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη χρήση του θα δεν περιέχει σφάλματα. Η χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στους Ιστότοπους γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
 • ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ: Οι Ιστότοποι ενδέχεται να περιέχουν, για διευκόλυνση των χρηστών, αναφορές σε ιστότοπους τρίτων μέσω υπερσυνδέσμων. Είναι επίσης δυνατή η πρόσβαση στον Ιστότοπο που μπορεί να επιτευχθεί μέσω παρόμοιων συνδέσμων από ιστότοπους. Το cavo-yachting.com δεν ελέγχει τις ιστοσελίδες τρίτων, δεν παρέχει καμία διασφάλιση για το περιεχόμενό τους ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτούς ή το περιεχόμενό τους. Η αναφορά σε ιστότοπους τρίτων δεν συνιστά ούτε μπορεί να θεωρηθεί έγκριση ή αποδοχή του περιεχομένου τους από το cavo-yachting.com. Η χρήση αυτών των ιστοσελίδων είναι ευθύνη του χρήστη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης.
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η πνευματική ιδιοκτησία στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, αρχείων, εγγράφων, εικόνων, γραφικών και κωδικών καθώς και η γενική «αίσθηση» των ιστοσελίδων, ανήκει στο cavo-yachting.com ή στους προμηθευτές του. Η αντιγραφή ή η εκτύπωση του συνόλου ή μέρους των Ιστοσελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τυχόν ενδείξεις που υποδηλώνουν την ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα αλλοιωθούν ή θα διαγραφούν. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, παραποίηση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει, των Ιστοσελίδων απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του cavo-yachting.com.
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Όλες οι ονομασίες προϊόντων που περιέχονται στους ιστότοπους, το όνομα του cavo-yachting.com και των εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται, οι μάρκες και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή οπτικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς των προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση, απομίμηση ή παραποίηση με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Το cavo-yachting.com δεν διεκδικεί δικαιώματα επί των εμπορικών σημάτων ή των συγγενικών δικαιωμάτων τρίτων που περιέχονται στους Ιστότοπους. Αυτά τα εμπορικά σήματα τρίτων προβάλλονται αποκλειστικά για την αναγνώριση των αντίστοιχων προϊόντων και σε καμία περίπτωση η χρήση τους από το cavo-yachting.com δεν θεωρείται ως αξίωση για δικαιώματα επί αυτών ή ως οποιασδήποτε μορφής ένωση με τους κατόχους των δικαιωμάτων αυτών.

 • ΑΝΗΛΙΚΟΙ: Οι ιστοσελίδες προορίζονται για χρήση μόνο από ενήλικες. Το cavo-yachting.com δεν συλλέγει εν γνώσει του δεδομένα από χρήστες που ανήκουν ή αφορούν ανηλίκους.
 • ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ: Απαγορεύεται η χρήση των Ιστοσελίδων για τη μετάδοση δυσφημιστικού, προσβλητικού ή απειλητικού υλικού ή υλικού που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων καθώς και η αποστολή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο. Οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή αποστολή θα διώκεται ποινικά με κάθε νόμιμο μέσο.
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ: Ο χρήστης αποδέχεται ότι ευθύνεται για αποζημίωση του cavo-yachting.com, των στελεχών του και των εργαζομένων του για οποιαδήποτε ζημία και δαπάνη λόγω μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των Ιστοσελίδων ή παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και ότι υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε απαραίτητη συνδρομή στα παραπάνω πρόσωπα για την αντιμετώπιση αξιώσεων που προκύπτουν από αυτές τις αιτίες.
 • ΜΕΡΙΚΗ ΑΚΥΡΙΑ: Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί ανεφάρμοστο, εν όλω ή εν μέρει, δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα και η εφαρμογή των άλλων άρθρων.
 • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Τυχόν μη ενάσκηση των δικαιωμάτων του cavo-yachting.com από αυτούς τους όρους δεν συνιστά ούτε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης προς τους παρόντες όρους χρήσης των Ιστοσελίδων, το cavo-yachting.com διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία.
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Οι επικεφαλίδες των άρθρων των παρόντων Όρων Χρήσης προορίζονται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την ερμηνεία τους. Η ερμηνεία οποιουδήποτε όρου αυτών των Όρων Χρήσης δεν επηρεάζεται από τη θέση του σε οποιοδήποτε άρθρο ή από τη θέση αυτού του άρθρου σε σχέση με τα άλλα άρθρα.
 • ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ: Οι Ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από αυτούς, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Το ελληνικό δίκαιο και τα ελληνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση των Ιστοσελίδων.

Επιστροφές / Αντικαταστάσεις προϊόντων

Επιστροφές γίνονται δεκτές εάν το προϊόν είναι άθικτο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή/αντικατάσταση ή αντικατάσταση είναι δυνατή υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.
 • Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή.

Το δικαίωμα επιστροφής δεν ισχύει για:

 • ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα στα οποία υπάρχει έλλειψη συμφωνημένης ποιότητας, τα οποία καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις τους

Αντικατάσταση προϊόντος με την τρέχουσα χρέωση αποστολής.

Η επιστροφή με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών χρεώνει τον πελάτη με την αντίστοιχη χρέωση.