Προσωπικά Δεδομένα

Υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας ΑΒΕΕ», που εδρεύει στην οδό Ψαρών 11 & Αναπαύσεως 186 48, Πειραιάς, Ελλάδα, Αρ Γ.Ε.ΜΗ. 44358307000  με τηλέφωνο επικοινωνίας + 30 210 4060 300, ηλεκτρονική διεύθυνση info@cavo-yachting.com, εφεξής «η εταιρεία».

Η εταιρεία συμμορφώνεται με όλους τους νόμους, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Ατόμων από την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων (2016/679 / ΕΕ). Η εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος και να συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ και της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως ισχύει.

Τι δεδομένα συλλέγουμε;

Κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να υποχρεωθεί να παράσχει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Ωστόσο, για την υποβολή παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον χρήστη κάποιων προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία δεν συλλέγει πληροφορίες που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη οικειοθελώς και με δική του πρωτοβουλία. Για το λόγο αυτό θα απαιτηθούν τα εξής: όνομα/επωνυμία (εάν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο), ταχυδρομική διεύθυνση/κεντρικά γραφεία, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail και σε περίπτωση επιλογής της πιστωτικής κάρτας ως τρόπου πληρωμής, την πιστωτική κάρτα, την ημερομηνία λήξης και τον αριθμό CVC. Με την υποβολή της παραγγελίας, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αυτός ο ιστότοπος δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών γίνεται με ασφάλεια και με δική του ευθύνη από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγονται δεδομένα από τον Κανονισμό ως συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα δεδομένα»), δηλαδή δεδομένα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία ή σεξουαλική τη ζωή ενός φυσικού προσώπου ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου.

Πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα;

Η συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εάν και στο βαθμό που ορίζεται σε μία από τις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος (συγκατάθεση, σύμβαση, έννομη υποχρέωση, δημόσιο συμφέρον, έννομο συμφέρον) και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις των προϋποθέσεων αυτών και σε συμμόρφωση με τις αντίστοιχες εγγυήσεις. Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον νόμιμο σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται.

Αυτοί οι σκοποί είναι: 1) η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, 2) η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, όπως η εκτέλεση παραγγελιών, 3) η πώληση προϊόντων, 4) η επεξεργασία παραγγελιών επισκεπτών, 5) η βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου του ιστότοπου, 6) η επικοινωνία με τους πελάτες για να τους ενημερώνει για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς και για τις προσφορές, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η εταιρεία.

Η Katradis Marine Ropes Ind. SA, σεβόμενη πλήρως την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών και ακολουθώντας αυστηρά τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν θα κάνει καμία κατάχρηση ή αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη ή σε περίπτωση ότι αυτό απαιτείται από το νόμο.

Συναίνεση χρήστη

Με την εγγραφή του στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο χρήστης θα κληθεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του για την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Εταιρεία, ως υπεύθυνη για την επεξεργασία τους σε έντυπη, αυτοματοποιημένη ή τηλεματική μορφή (ιδίως μέσω αλληλογραφίας ή e-mail , τηλέφωνο και κάθε άλλο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας) είτε από μόνη της είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο η Εταιρεία θα αναθέσει για λογαριασμό της την επεξεργασία βάσει ρητών συμβατικών διατάξεων και σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός και σε κάθε περίπτωση με σεβασμό στο απόρρητο και τις βασικές αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Δικαιώματα χρήστη σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τα δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία (το υποκείμενο των δεδομένων) έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Το δικαίωμα στην ενημέρωση
  • Το δικαίωμα στη διόρθωση
    Το δικαίωμα στη διαγραφή
  • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • Το δικαίωμα στη φορητότητα
  • Δικαίωμα αντίρρησης

Με άλλα λόγια, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να έχει άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες για θέματα των προσωπικών του δεδομένων, να αντιταχθεί στη χρήση τους σε μελλοντικές προωθητικές ενέργειες, να ζητήσει και να επιβεβαιώσει τη μερική ή ολική διαγραφή τους από τα αρχεία της εταιρείας, να ζητήσει τη διόρθωση. ή την ολοκλήρωσή τους, να ενημερωθεί για το χρόνο και τον τρόπο της αρχικής απόκτησης προσωπικών δεδομένων από την εταιρεία καθώς και να ενημερωθεί για τις εφαρμοζόμενες μεθόδους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περίοδος αποθήκευσης αρχείων προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται για την εκτέλεση των εντολών και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών στοιχείων διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση της εντολής καθώς και για την εκπλήρωση των απαιτήσεων από τις φορολογικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. .

Η «Κατράδης Σχοινιά Ναυτιλίας ΑΒΕΕ» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους και αναλαμβάνει να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της ιστοσελίδας της.

Cookies

Στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε cookies πρώτου κατασκευαστή και cookies τρίτων. Ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να διευκολύνουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των Ιστοσελίδων και για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του χρήστη, δεν λαμβάνουν υπόψη κανένα αρχείο στον υπολογιστή του, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα για την αποκάλυψη της ταυτότητάς του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους. Υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης του προγράμματος πρόσβασης στο διαδίκτυο (browser) ώστε είτε να μην λαμβάνονται cookies είτε να ενημερώνεται ο χρήστης πριν την εγκατάσταση τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η πλήρης λειτουργικότητα των Ιστοσελίδων ενδέχεται να μην είναι δυνατή.

Επιλέγοντας κάθε κατηγορία, μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο των cookies που χρησιμοποιούμε και να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις.

Τα cookie πρώτου κατασκευαστή είναι cookies που χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπους. Αυτά περιλαμβάνουν:

(α) Cookies περιόδου λειτουργίας: Προσωρινά cookies που σας επιτρέπουν να περιηγείστε γρήγορα και εύκολα στους ιστότοπους κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας περιήγησης.

(β) Μόνιμα cookie ή «cookies παρακολούθησης»: αυτά υπερβαίνουν μια μεμονωμένη περίοδο λειτουργίας και παραμένουν στο πρόγραμμα περιήγησής σας για μια συγκεκριμένη περίοδο και μετά την περίοδο σύνδεσης (εκτός εάν διαγράψετε το cookie).

Τα cookies τρίτων είναι cookies παρακολούθησης που δεν χρησιμοποιούνται από τους ιστότοπους όταν τους επισκέπτεστε.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν δεδομένα που αποκαλύπτουν την προσωπική σας ταυτότητα και επομένως δεν μας επιτρέπουν να σας αναγνωρίσουμε. Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας (περιεχόμενο τρίτων, συνδέσμους και προσθήκες). Η Εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου αυτών των τοποθεσιών.

Πώς να δώσετε τη συγκατάθεσή σας;

Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί ένα banner cookie στο κάτω μέρος της σελίδας. Κλείνοντας ή συνεχίζοντας την επίσκεψή σας στους Ιστότοπους μας, δεν συναινείτε στη χρήση cookies όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική cookies.

Πώς να ενεργοποιήσουμε τα cookies μας;

Μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στην επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» [ή αντίστοιχη λέξη] στο banner των cookies.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@cavo-yachting.com ή τηλεφωνικά στο 210 4060 300, καθώς και στο κατάστημά μας.